Η εταιρεία συνεργάζεται με:

  • Ιδιώτες
  • Σχολεία
  • Εταιρίες
  • Ερευνητικά εργαστήρια 
  • Βιομηχανίες
  • ΟΣΚ
  • ΥΠΕΠΘ